การศึกษา

แฉบิ๊ก สพท.สั่ง ร.ร.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ อดีต ปธ.กพฐ.แจงเหตุครูสนใจแต่ ‘เด็กเก่ง’

บทความเว็บพนัน

แฉบิ๊ก สพท.สั่ง ร.ร.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ อดีต ปธ.กพฐ.แจงเหตุครูสนใจแต่ ‘เด็กเก่ง’

การศึกษา

แฉบิ๊ก สพท.สั่ง ร.ร.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ อดีต ปธ.กพฐ.แจงเหตุครูสนใจแต่ ‘เด็กเก่ง’ ด้าน ‘อัมพร-ผอ.ร.ร.กาฬสินธุ์’ ลั่นดูแลเท่าเทียม ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า กรณีนักวิชาการสะท้อนข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นเด็กทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กยากจน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ และเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา ที่สะท้อนว่าครูในประเทศดูแล และสนใจแต่เด็กเก่งเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กที่เรียนในระดับชั้น ม.1-3 ถูกผลักออกจากระบบการศึกษากว่า 9 แสนคน สาเหตุที่ทำให้ครูสนใจเฉพาะเด็กเก่ง มาจากระบบการศึกษาที่เน้น 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.เน้นความเป็นเลิศ 2.เน้นการแข่งขันที่ต้องได้ที่หนึ่ง 3.เน้นมาตรฐาน และ 4.เน้นประสิทธิภาพ นั้น มองว่าไม่จริง ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แบ่งการเรียนการสอนนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เด็กที่เรียนช้า จะให้ครูสอนเสริมเพื่อให้เรียนทันเพื่อน 2.เด็กปกติ จะให้ครูต่อยอดเพื่อให้มีความรู้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และ 3.เด็กเก่ง จะให้ครูต่อยอด ต่อเติมเสริมให้เด็กเหล่านี้เก่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่มีทางที่ครูจะสนใจแต่เด็กเก่งเพียงกลุ่มเดียว ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันจะพบว่าผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางแห่ง สั่งโรงเรียนในสังกัดว่าผลสัมฤทธิ์ผลการศึกษาจะต้องสูงขึ้นทุกปี ทำให้ครูต้องเคี่ยวเด็กที่มีศักยภาพไปสอบ เพื่อให้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่ครูสนใจแต่เด็กเก่ง เป็นปัญหาปลายทางเท่านั้น มองว่าครูไม่มีเจตนาที่สนใจแต่เด็กเก่ง แต่ระบบบริหารที่ไปให้คะแนนกับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างหากที่เป็นปัญหา

“การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเน้นผลการบริหารสถานศึกษาแบบองค์รวม ไม่ใช่ดูแต่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หรือคะแนนสอบโอเน็ตที่สูงขึ้นทุกปี แต่ต้องดูผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ดูการพัฒนาคุณภาพทุกด้านของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาครู การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ปลอดภัย ปราศจากการคุกคาม และถูกสุขลักษณะ การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน การพัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษา เป็นต้น ต้องประเมินองค์รวมการพัฒนาเด็กทุกด้านตามศักยภาพของเด็ก ให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ การมาโรงเรียน ต้องสร้างระบบนิเวศน์สถานศึกษาให้เด็ก ไม่เกิดความรู้สึกถูกด้อยค่า รวมถึง ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย” นายเอกชัย กล่าว